Elcont Sp. z o.o.

Bezpieczeństwo maszyn

Znaczny zakres naszej działalności obejmuje zadania związane z bezpieczeństwem maszyn. Wykonujemy ocenę maszyn i linii technologicznych w odniesieniu do najnowszych wymogów stawianych przez Dyrektywę Maszynową oraz normy zharmonizowane. Przeprowadzamy ocenę ryzyka, potrzebne pomiary oraz dokonujemy obliczeń poziomów niezawodności funkcji bezpieczeństwa maszyny. Wynikiem audytu jest raport z wyszczególnionymi brakami oraz elementami niezgodnymi z aktualnym prawodawstwem. W ramach opracowania przedstawiamy również kompleksowy projekt wykonawczy, podający konkretne rozwiązania techniczne, których wdrożenie pozwoli  na uzyskanie maszyny zgodnej z wymaganiami zasadniczymi. Wynikiem analizy maszyny jest również weryfikacja i ewentualna aktualizacja dokumentacji względem stanu faktycznego.

Oprócz etapu koncepcyjnego zajmujemy się również modernizacjami w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn, wdrażając opracowane projekty.
Efektem finalnym usługi jest wystawienie deklaracji zgodności CE, co jest równoznaczne z  dostosowaniem produktu do wymagań Dyrektywy Maszynowej.

Wykonujemy pomiary specjalistyczne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn tj. pomiary dobiegometryczne, pomiary sił, pomiary elektryczne.

Mechanizm oceny ryzyka zawiera:

 • Analizę stanu prawnego maszyny (wymagania zasadnicze/ minimalne, nowa maszyna/maszyna zmodernizowana)
 • Wykonanie oceny ryzyka zgodnie z wytycznymi norm Europejskich (zgodnie z PN-EN ISO 12100)
  • Zdefiniowanie ograniczeń maszyny
  • Identyfikacja zagrożeń
  • Szacowanie ryzyka
  • Ewaluacja ryzyka
 • Walidację istniejących funkcji bezpieczeństwa maszyny
 • Dokonanie sprawdzenia technicznych środków ochrony w zestawieniu z wymaganym poziomem niezawodności PL lub SIL zgodnie z wytycznymi norm zharmonizowanych (PN-EN-13849, PN-EN-62061)
 • Ocenę dokumentacji technicznej oraz oprogramowania
 • Wykonanie szczegółowego raportu z oceny ryzyka
  • udokumentowanie obecnego stanu maszyny i poziomu ryzyka
  • wytyczne i rozwiązania techniczne umożliwiające dostosowanie maszyny do wymagań zasadniczych.